Skip to main content

Stadgar

 
Stadgar för Sörmjöle IT Ekonomisk förening

Antagna av stämman 2021-11-21

 • 1 Firma

Föreningens företagsnamn (firma) är Sörmjöle IT Ekonomisk förening.

 • 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa, äga och förvalta ett fiberoptiskt nätverk samt därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar som konsumenter genom att begagna sig av föreningens tjänster. Föreningen kan efter styrelsens bedömning även erbjuda bredbandstjänsten till annan än medlem.

 • 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Sörmjöle i Umeå kommun.

 • 4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande vilken är fastighetsägare och bosatt inom föreningens verksamhetsområde, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Om berörd fastighet får en ny ägare/brukare kan medlemskapet utan kostnader överföras genom en anmälan till styrelsen.

 • 5 Medlems åliggande

Varje medlem är skyldig att i den omfattning föreningsstämman beslutat, dock högst motsvarande tre hela arbetsdagar per verksamhetsår

 • delta vid skapandet, ägandet och förvaltandet av den fiberoptiska utrustningen
 • delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö
 • delta vid planering av verksamheten och vid inköp av utrustning och förnödenheter
 • medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier.

Om föreningsstämman inte har beslutat annat, ska styrelsen ge närmare anvisningar om hur denna skyldighet ska fullgöras. Alla medlemmar är också skyldiga att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

 • 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 29 500 kronor. Insatsen ska erläggas kontant när medlemskap har beviljats. Föreningsstämman kan besluta om en förändring av medlemsinsatsen. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar eller om nätet av någon anledning inte kan tas i drift i projekterad omfattning.

 • 7 Årsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Årsavgiften får max uppgå till 500 kronor.

 • 8 Övriga avgifter

För utnyttjande av föreningens tjänster betalar medlemmarna en avgift. Avgiften fastställs av styrelsen för de olika tjänster föreningen tillhandahåller.

 • 9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

 • 10 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller efter det att en medlem har uteslutits ur föreningen eller efter det att en medlem av styrelsen beviljats utträde ur föreningen.

 • 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter, med högst sju styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

 • 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

 • 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 • 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 • 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 • 16 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. Budget

11. Medlemsavgift

12. Övriga avgifter

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

15. Val av valberedning

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

 • 17 Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till föreningsstämma eller extra föreningsstämma publiceras på hemsidan samt anslås centralt på anslagstavlor inom orten. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och minst två veckor före ordinarie- eller extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta. Andra meddelanden finns tillgängligt på föreningens hemsida.

 • 18 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 • 19 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

 • 20 Stadgeändring

Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor.